„Dopóki nie uczynisz nieświadomego świadomym, będzie ono kierowało Twoim życiem, a Ty będziesz nazywał to przeznaczeniem”.

Carl Gustav Jung

W zależności od potrzeb danej osoby/osób udzielam wsparcia w formie: konsultacji psychologicznych, psychoterapii lub interwencji kryzysowej.
W gabinecie pracuję z młodzieżą, rodzinami oraz osobami dorosłymi.
W trakcie spotkania stwarzam warunki akceptacji oraz szacunku wobec emocji, treści i postaw życiowych reprezentowanych przez pacjentów.
Istnieje możliwość odbywania sesji w gabinecie lub poprzez Skype.

Konsultacje psychologiczne

Konsultacje psychologiczne to jedno lub kilka spotkań. Spotkania konsultacyjne są ukierunkowane na poznanie zagadnień, z którymi przychodzi klient oraz ustalenie dalszego postępowania zgodnie z ustalonymi celami. Konsultacje psychologiczne pomagają dookreślić i zrozumieć przeżywane trudności, mogą być źródłem odkrycia rozwiązań i dokonania zmian w codziennym funkcjonowaniu. Konsultacje psychologiczne nie są psychoterapią.

W wyniku konsultacji może się też okazać, że potrzebny jest inny specjalista, np. endokrynolog, psychiatra; czy odmienna forma pracy np. psychoterapia, grupa wsparcia. Jeśli zachodzi taka potrzeba informuję o tym klienta.

Psychoterapia

Psychoterapia indywidualna to rozmowa i praca nad wybranymi przez pacjenta tematami. Psychoterapia to proces podobny do podróży. Ja jako terapeutka jestem towarzyszem podróży, którą odbywa pacjent. Celem terapii jest uzyskanie wglądu i zrozumienie źródła problemu/trudności.

Psychoterapia:

 • umożliwia odkryć indywidualne zasoby, by żyć bardziej świadomie w oparciu o własny potencjał;
 • zapewnia przestrzeń, w której można się zatrzymać, przyjrzeć sobie i napotykanym trudnościom;
 • umożliwia uświadomienie sobie własnych przekonań i znaczeń, jakie każdy człowiek w sposób unikatowy nadaje ludziom, emocjom, rzeczom i doświadczanym sytuacjom;
 • pomaga pełniej zrozumieć zachowania swoje i innych, a tym samym tworzyć bardziej satysfakcjonujące relacje i związki;
 • stwarza szansę na przyjrzenie się własnej historii, a także umożliwia odkrywanie i tworzenie siebie na nowo;
 •  to przestrzeń przyjazna refleksji nad życiem oraz tym kim się jest bądź chce być;
 • pomaga lepiej poruszać się w świecie własnych i cudzych emocji;
 • pomaga nabrać większej świadomości swojego ciała i uszanować jego rolę w procesach zmian, przeżyć i sposobu myślenia;
 • to przyjazna przestrzeń do poszukiwania sposobów radzenia sobie z problemami oraz budowania poczucia spełnienia i zadowolenia z życia.

Przed terapią indywidualną odbywają się 3-4 spotkania mające charakter konsultacyjny celem poznanie się pacjenta i terapeuty, a także wstępnego ustalenie obszarów, które warto włączyć do pracy terapeutycznej. Jeśli zapadnie decyzja o kontynuowaniu współpracy, kolejne spotkania odbywają się zwykle raz w tygodni i trwają 50 minut. Formę, szczegółowe zasady i okres trwania terapii ustalam indywidualnie wraz z pacjentem w zależności w jakim kierunku chce podążać.

Terapia rodzin polega na pracy z osobami tworzącymi rodzinę. Spotkania terapeutyczne służą, m.in. lepszemu rozpoznaniu źródeł trudności w rodzinie, takich jak rozwiązywanie konfliktów, ustalanie czytelnych granic, kłopotów w komunikowaniu uczuć. Praca terapeutyczna z cała rodzina wynika z założenia, iż rodzina tworzy pewien system, w którym poszczególni członkowie pozostają ze sobą we wzajemnych relacjach i wzajemnie na siebie oddziałują. Problemy u jednego z domowników wpływają na cały system rodzinny, ale i system rodzinny wpływa na powstawanie zaburzenia.

Formę, szczegółowe zasady i okres trwania terapii rodzinnej ustalam indywidualnie   w trakcie zgłoszenia lub w efekcie konsultacji psychologicznej.

Interwencja kryzysowa

Kryzys to nagłe i nieoczekiwane wydarzenie w życiu, np. problemy zawodowe,  trudności w rodzinie / parze, ciężka choroba, wypadek, śmierć.

Interwencja kryzysowa to działanie doraźne i krótkoterminowe, które koncentruje się na aktualnych, nagłych i nieoczekiwanych wydarzeniach życiowych pacjenta/ów.

Celem interwencji kryzysowej jest:

 • uzyskanie natychmiastowego wsparcia psychologicznego;
 • obniżenie nasilenia objawów, głównie lęku, niepokoju, ostrych myśli samobójczych;
 • przywrócenie podstawowego poczucia bezpieczeństwa;
 • odzyskanie umiejętności radzenia sobie.

Czas trwania, zakres i miejsce interwencji zależą od rodzaju doświadczanego kryzysu.

Działania interwencyjne mogą odbywać się w gabinecie, miejscu gdzie przebywa pacjent bądź w formie rozmowy przez Skype.

Warto skorzystać ze wsparcia psychologicznego lub psychoterapii, jeśli:

Chcesz poznać

swoje zasoby i wzmocnić poczucie własnej wartości

Chcesz lepiej rozumieć

siebie i innych ludzi

Jesteś

w sytuacji kryzysowej

Przeżywasz nadmierny stres

w codziennym życiu lub zmagasz się z chorobami psychosomatycznymi m.in.  astmą, zespołem drażliwego jelita

Zmagasz się z niepełnosprawnością

bądź chorobą własną lub bliskiej Ci osoby

Zmagasz się z uzależnieniem

od internetu/alkoholu/hazardu/zakupów/seksu/pracy

Doświadczasz

trudnych emocji bądź chcesz je lepiej zrozumieć

Doświadczasz trudności

w związku ze swoją orientacja seksualną

Cierpisz

z powodu lęku/niepokoju/niepewności/napadów agresji

Doświadczasz

przygnębienia/depresji/wahania nastrojów/kłopotów ze snem bądź odżywianie

Odeszła

Odeszła lub zamarła bliska Ci osoba

Chcesz rozwijać

swój potencjał i twórcze możliwości

Zasady korzystania z usług psychologicznych i terapeutycznych:

Przyjmuję osoby zgłaszające się z własnej woli i  inicjatywy.

Przy pierwszej wizycie dziecka lub osoby młodej poniżej 18 r. ż. musi być obecny rodzic/opiekun prawny. Dalsza obecność i stopień zaangażowania rodzica/rodziców jest ustalana indywidualnie według potrzeby przed rozpoczęciem terapii lub cyklu konsultacji.

Oferowane usługi są odpłatne zgodnie z cennikiem.

Konsultacje i sesje są płatne zaraz po ich zakończeniu lub według indywidualnych ustaleń. W przypadku spóźnienia płaci się za całą sesję i nie jest ona przedłużana. Jeżeli klient odwoła pierwszą lub kolejną z umówionych sesji później niż 48 godziny przed spotkaniem, jest on zobowiązany do uiszczenia opłaty za terapię/konsultacja tak, jakby się odbyła. W terminie odwołanej sesji można rozmawiać z terapeutą telefonicznie/skype.

Sesje odbywają się zwykle raz w tygodniu,

chyba, że uznam wraz z klientem, że potrzebna jest inna częstotliwość. Na spotkanie/sesję trzeba się wcześniej umówić. Proszę o przychodzenie nie wcześniej niż 5 minut przed planowanym spotkaniem/sesją. W okresie korzystania z terapii u mnie nie można pozostawać w psychoterapii u innego terapeuty.

Zgodnie z kodeksem etycznym zawodu psychologa

jestem zobowiązana do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji pochodzących z konsultacji/terapii, a także samego faktu korzystania przez klienta z terapii, wobec osób trzecich, np. rodziny, osób postronnych. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta lub osób trzecich, albo sytuacje określone prawem. Współpracując z innymi specjalistami, np. psychiatrą, udostępnia tylko niezbędne informacje, za wiedzą klienta. W niektórych sesjach psychoterapeutycznych mogą za zgodą klienta towarzyszyć inni psychoterapeuci – asystenci, stażyści, konsultanci.

Korzystam z superwizowania swojej pracy

Służy to lepszej opiece nad klientami i korzystnie wpływa na efektywność i przebieg terapii. Omawiając ją z innymi terapeutami zawsze dbam o anonimowość swoich klientów.

Zawsze można mnie zapytać

o moje wykształcenie, wyszkolenie zawodowe, superwizję, staż pracy i doświadczenie zawodowe, swoją diagnozę i prognozę, metody pracy psychologicznej i terapeutycznej, a także sposób prowadzenia terapii/konsultacji.

Cennik usług psychologicznych i terapeutycznych:

Konsultacje psychologiczne

Terapia indywidualna

Terapia małżeńska/partnerska

180 zł

50  min

180 zł

50 min

od 250 zł

80 min

Indywidualne konsultacje / poradnictwo psychologiczne.  Sesje terapii indywidualnej. Konsultacje/terapia osób będących w związku. W zależności od wskazań prowadzona przez 1 lub 2-óch terapeutów.

 

Terapia rodzinna

Konsultacje wychowawcze

Interwencje kryzysowe

od 250 zł

80 min

180-250 zł

50-80 min

Koszt ustalany indywidualnie
Terapia rodzinna w zależności od wskazań prowadzona przez 1 lub 2-óch terapeutów. Spotkanie konsultacyjne z rodzicami/opiekunami prawnymi, a gdy to potrzebne z całą rodziną. Spotkania interwencyjne obejmujące osoby w kryzysie.

Nic nie jest po prostu zwykłą rozmową

Milton H. Erickson

Dopóki nie uczynisz nieświadomego świadomym, będzie ono kierowało Twoim życiem, a Ty będziesz nazywał to przeznaczeniem.

Carl Gustav Jung